Urodzony w 1937 roku w Borysławiu. Po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej podjął pracę w ośrodkach projektowych przemysłu okrętowego, zajmując się architekturą statków i wyposażaniem pomieszczeń, a potem jako Główny Projektant – projektowaniem statków. W trakcie ponad 50-letniej pracy zawodowej, w tym również zagranicą, przebył różne stopnie kariery zawodowej, aż do Szefa Biura Projektowo-Technologicznego stoczni włącznie. Jest autorem ponad 160 projektów architektury statków i okrętów różnego typu. Od 1997 roku zatrudniony w ASP w Gdańsku, od 2002 profesor tytularny. Publikacje z zakresu architektury statków w miesięcznikach branżowych. Autor książek – Architektura statków  – projektowanie i konstrukcja (2010) stała się podręcznikiem dla studentów na stworzonej przez niego w roku 2012 nowej specjalności Architektura Statków Wodnych.

„Uważam, że semantyczny przekaz architektury bryły statku – niezależnie od uwarunkowań, na które jej projektant nie ma wpływu – powinien korespondować z wykonywanymi przez statek zadaniami. Jest to jeden z elementów integralnego projektowania architektury statku i „szczerości” projektowej. Dla każdego typu statku projektant musi szukać innych środków przekazu semantycznego, innego alfabetu znaczeń. Jest to trudne zadanie, ale jednocześnie otrzymuje on cały szereg inspirujących bodźców wynikających z przeznaczenia bądź infrastruktury statku, które, jeśli potrafi przetransformować na język architektoniczny, ułatwią mu zadanie.”