Program

Katedra Wzornictwa działa nieprzerwanie od roku akademickiego 1964/1965. Została założona przez prof. Adama Haupta jako Katedra Projektowania Architektury Okrętów i Form Przemysłowych. Obecnie realizowany program jest kontynuacją i rozwinięciem pierwotnych założeń, dotyczących kształcenia w zakresie wiedzy i metodyki umożliwiającego samodzielny rozwój i adaptację do zmieniających się warunków.

Projektowanie wzornictwa to działalność twórcza polegająca na opracowywaniu pożądanych – z punktu widzenia wszechstronnie rozumianych potrzeb człowieka – cech obiektów, przestrzeni, procesów i ich systemów. Wzornictwo koncentruje się (nie wyłącznie) na cechach semantycznych, formalnych i użytkowych.

Gwałtowność i skala zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zmusza do definiowania modelu kształcenia, przygotowującego przyszłych projektantów do realizacji nieznanych dzisiaj i nieprzewidywalnych wyzwań. Podstawowymi elementami takiego modelu są: wiedza o człowieku, jako adresacie projektowanych rozwiązań oraz wiedza o procesach twórczych i poznawczych, stanowiących istotę projektowania.

Programem Katedry Wzornictwa jest budowanie i przekazywanie zasobów wiedzy umożliwiającej oraz wspomagającej skuteczne i odpowiedzialne projektowanie. Skuteczne, rozumiane jako przynoszące optymalne rezultaty w określonym czasie. Odpowiedzialne, rozumiane jako projektowanie świadome i efektywne.

Projektowanie wzornictwa, to zawód przyszłości. Realizowany w Katedrze Wzornictwa program buduje podstawy formacji zawodowej kadr dla przemysłów kreatywnych funkcjonujących na styku kultury i technologii. Równocześnie umiejętność definiowania problemów i zarządzania procesem ich rozwiązywania (myślenie projektowe) umożliwia absolwentom pełnienie kluczowych funkcji w zespołach twórczych w zakresie różnych dyscyplin.

Kierownik katedry: dr hab. Marek Średniawa prof. ASP

Skład katedry

Pracownia projektowania architektury okrętów

Pracownia projektowania mebla seryjnego

Pracownia projektowania produktu przemysłowego (od roku 2020 kończy działalność)

Pracownia projektowania wieloaspektowego

Pracownia projektowania społecznego

Historia katedry

W roku 1964 w strukturze organizacyjnej Uczelni pojawiły się katedry. Profesor Adam Haupt (wówczas pracujący na stanowisku docenta) został kierownikiem katedry architektury okrętów i form przemysłowych, która w sposób ciągły, kilkukrotnie zmieniając nazwę, funkcjonuje do dzisiaj.

Więcej o historii przeczytasz tu >>>