Prowadzący: dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent: dr Anna Wachowicz

Pracownia jest miejscem poszukiwań nowych idei, dla których punktem odniesienia jest wielowiekowa tradycja meblarska; jest miejscem rozmów przy wspólnym stole; konfrontacji różnych punktów widzenia opartych na doświadczeniach własnych i przeprowadzonych obserwacjach; jest miejscem przeprowadzania badań i eksperymentów testujących ciekawe pomysły; jest w końcu miejscem, w którym powstają modele i prototypy weryfikujące jakość proponowanych rozwiązań. Przyjazna atmosfera ma zachęcać do otwartości i kreatywności.

Szczególna uwaga skupiana jest na takich cechach mebli, dzięki którym podnosi się komfort życia użytkownika i buduje się jego związek emocjonalny z obiektem. A to pozwala żywić nadzieję, że takie meble przez długie lata będą cieszyły swoim wyglądem i – co szczególnie ważne – będą pomocne, że staną się nieodłącznymi atrybutami codzienności. Z Pracownią Mebla Seryjnego współpracują więksi i mniejsi producenci mebli, służący swoim doświadczeniem i zapleczem technicznym, którzy spotykają się ze studentami, wykonują prototypy i współuczestniczą z Pracownią w targach i wystawach. Koncepcje są konsultowane i weryfikowane przez grono zaprzyjaźnionych z pracownią ekspertów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, na wielu etapach pracy nad projektem. Eksperckie kompetencje w obszarze antropologii, ergonomii, kultury fizycznej, medycyny, psychologii, poszerzają perspektywę rozumienia mebla w otoczeniu człowieka.

Pracownia przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy projektowej, nie uczy stricte zawodowo, jednak poprzez współpracę z przemysłem kształtuje umiejętności i kompetencje cenione w praktyce meblarskiej. Pracownia czerpie także z wieloletnich doświadczeń dydaktycznych prof. Edmunda Homy — projektanta mebli i Profesora naszego Wydziału.

Studia pierwszego stopnia (licencjat)

Studia drugiego stopnia (magisterium)

Profil pracowni na Facebooku